RODO-Kontrahenci

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

W poniższej sekcji przedstawione zostały informacje związane z RODO, a także procedur zarządzania danymi osobowymi firm podejmujących współpracę z naszą placówką. Proszę o zapoznanie się z tymi postanowieniami.

Postanowienia ogólne:

1.Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy o współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

 2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

nazwisko i imię (imiona),
dane rejestrowe Kontrahenta w tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
kwalifikacje/prawo wykonywania zawodu (w sytuacji, gdy umowa z Kontrahentem dotyczy
realizacji usług medycznych)
adres e-mail,
stanowisko,numer telefonu,

3.Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby:

 • związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do
  zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa
  z art. 6 ust 1 lit c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym
rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji i potrzeb
biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i
realizacja umowy.

 

9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji
wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail iodo@szpitalrawa.pl tel. +48 518 053
702 lub listownie na adres SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO.

Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o kontrahentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?