RODO-Pacjenci

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz U

Postanowienia Ogólne:

1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu udzielenia świadczenia medycznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

 

nazwisko i imię (imiona),
datę urodzenia,

 oznaczenie płci,

dane z kategorii szczególnych dotyczące stanu zdrowia,
 numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób,
które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres
wymaganych danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia
6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)
 numer telefonu,

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • ustalenia i weryfikacji Państwa tożsamości w ramach udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz w przypadku
  • ustalania, potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty korzystając ze środków elektronicznej komunikacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  • prowadzenia przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych, prowadzenia procesu leczenia szpitalnego oraz
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO;
  • wypełnienia przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa dotyczących archiwizacji dokumentów – podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO.


4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


5. Dane osobowe będą archiwizowane do czasu określonego w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. w zależności od rodzaju dokumentacji medycznej.


6. Każdy pacjent SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia – o ile nie narusza to przepisów prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.


7. Każdy pacjent korzystający z usług SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

 

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pacjentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

 

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?